نرم افزار CRM سیستمی برای پیاده سازی صحیح مشارکت در کارها

در هر سازمان ارجاع کار و مشارکت بخش مهمی از ارتباط با مشتری را تشکیل می دهد. در ارتباط با مشتری لازم به مشارکت بخش های مختلف سازمان می باشد و انجام درست و صحیح این ارجاعات و مشارکت ها می تواند تاثیر زیادی در فروش و کسب و کار شما داشته باشد. همچنین این موضوع در مدیریت درست زمان موثر است. این مشارکت در زمان های مختلف و قسمت های مختلف کار تاثیرگذار است. استفاده از ابزارها مانند نرم افزار CRM هموار کننده مناسب مسیر می باشد. در بعضي از سازمان ها پروسه اي که قبل از فروش انجام مي شود، مشارکت بخش هاي مختلف از جمله واحد فروش، واحد مالي، مديريت و توليد را نيازمند مي باشد و اين گردش کار که مي تواند شامل درخواست تاييد، تغير در توافقات و … باشد، نيازمند ارجا درست کار بين کارشناسان واحد هاي مختلف مي باشد.

فروش به مشتري باعث ارتباط ساير واحد هاي سازمان مثل خدمات، پشتيباني و … با مشتري مي باشد. در واقع فروش باعث شروع پروژه خدمات مشتري براي واحد پشتيباني مي شود و لازم است تا ارجا کار از واحد فروش به واحد پشتيباني صورت گيرد. براي مديريت بهتر اين امور استفاده از نرم افزار هاي CRM امري بديهي است.

نوع ديگري از ارتباط و مشارکت کارشناسان مربوط به فروش گروهي مي شود. در فروش هاي گروهي لازم است کارشناسان فروش در مديريت ارتباط با مشتري ارجاع کار و مشارکت داشته باشند و در جريان مذاکراتي که با مشتريان دارند قرار بگيرند.

نرم افزار CRM به شما کمک مي کند تا روي پرونده مشتري که شامل کليه مذاکرات و نتايج کار مشتري مي باشد، ارجاع و گردش کار داشته باشيد و با گزارش گيري هاي مختلف شما را در جريان کار قرار مي دهد. همچنين با قابليت تعريف انواع پروژه و روال هاي کاري براي واحد هاي مختلف سازمان و ارجاع کار روي پروژه، بين واحد هاي مختلف سازمان در ارتباط با هر مشتري مشارکت و گردش کار صورت مي گيرد. با مراجعه به وب سايت تخصصي معرفي نرم افزار CRM و ارسال درخواست  ارائه دموي نرم افزار مي توانيد اطلاعات بيشتري در خصوص نحوه مديريت ارتباط با مشتريان خود به دست آوريد.

Please follow and like us: